GGD inspectie

Een gezonde omgeving is belangrijk. Van hieruit kunnen kinderen veilig opgroeien en zich ontwikkelen. GGD Hollands Noorden helpt ons hierbij. Zij controleren de kwaliteit van kinderdagverblijf, peuteropvang, BSO en/of gastouder(bureau). En geven advies en informatie, zoals over ventilatie of infectieziekten.

GGD Holland Noorden toetst onze opvanglocaties op de Wet kinderopvang en kijken hierbij naar zaken als:

  • groepsgrootte/hoeveelheid kinderen die worden opgevangen 
  • verhouding tussen het aantal kinderen en het aantal beroepskrachten (beroepskracht-kind-ratio) 
  • pedagogisch beleid en de uitvoering hiervan 
  • beroepskwalificaties en VOG (Verklaring Omtrent Gedrag) van medewerkers 

Landelijk Register Kinderopvang (LRK)
Om de kwaliteit van kinderopvangorganisaties en gastouderbureaus te waarborgen, is er een Landelijk Register Kinderopvang. Kinderdagverblijven, BSO en gastouderbureaus worden jaarlijks geïnspecteerd. Gastouderopvangvoorzieningen worden steekproefsgewijs bezocht.

Inspectierapport
De GGD stelt een inspectierapport op. Dit rapport wordt openbaar gemaakt in het Landelijk Register Kinderopvang. Om in aanmerking te komen voor kinderopvangtoeslag moeten ouders of verzorgers gebruikmaken van een kinderdagverblijf, BSO of gastouder(bureau) uit het Landelijk Register Kinderopvang.  

Wat als de kinderopvang niet aan de eisen voldoet?
Worden de voorschriften uit de Wet kinderopvang en onderliggende regelgeving onvoldoende nageleefd? Dan is de gemeente bevoegd om handhavend op te treden. Hierbij geldt het handhavingsbeleid van de gemeente waar de kinderopvanglocatie gevestigd is. In ernstige gevallen kan de gemeente de opvang sluiten.