Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is een orgaan dat belast is met het toezicht houden op het bestuur van een kinderopvang en/of een onderwijsinstelling, zoals een basisschool. De Raad van Toezicht heeft als voornaamste taak om toezicht te houden op het beleid van het bestuur en de algemene gang van zaken binnen de organisatie. 

Wat doet de Raad van Toezicht:

  • ze zien erop toe dat het bestuur beleid ontwikkelt en uitvoert dat in lijn is met de missie, visie en doelstellingen van de organisatie. Ze beoordelen of het beleid effectief is en of het de kwaliteit bevordert.
  • kijken naar de kwaliteit dat wordt geboden. Ze beoordelen bijvoorbeeld de resultaten van leerlingen, het pedagogisch klimaat en de professionaliteit van het personeel.
  • houdt toezicht op de financiële gezondheid van de organisatie. Ze beoordelen de begroting, de jaarrekening en zorgen ervoor dat het financiële beleid verantwoord is.
  • zijn vaak betrokken bij de benoeming en evaluatie van het College van Bestuur. Ze zorgen ervoor dat het bestuur geschikt is en goed functioneert.

Het doel van de Raad van Toezicht is om ervoor te zorgen dat de organisatie op een verantwoorde en transparante manier wordt bestuurd, met het uiteindelijke doel om kwalitatief hoogstaand opvang en onderwijs te bieden aan de kinderen.

Leden:

Eric Warmoltz

Lid remuneratiecommissie

Voorzitter

Ellen Marijnissen-Dekker

Lid HR & Marketing Commissie

Vice-voorzitter

Simon Meijn

Lid remuneratiecommissie

Joop Brakenhoff

Lid commissie kwaliteit opvang & onderwijs

Marjan Visser

Lid commissie kwaliteit opvang & onderwijs

Hans Doorenspleet

Lid auditcommissie