GMR

Een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) is een orgaan dat op bovenschools niveau functioneert. Dit betekent dat het de belangen behartigt van al onze scholen. De GMR is een vorm van medezeggenschap waarbij ouders en personeelsleden van de betrokken scholen samenwerken om invloed uit te oefenen op het beleid van de organisatie en de scholen. 

De GMR bespreekt zaken die de hele organisatie aangaan, zoals de meerjarenbegroting, het bestuursformatieplan, het vakantierooster en de managementrapportages. De bevoegdheden van de GMR met betrekking tot instemming of advies over specifieke onderwerpen zijn vastgelegd in het GMR-reglement.

Elke vergadering bestaat uit twee delen. In het eerste deel worden interne aangelegenheden besproken, terwijl in het tweede deel het College van Bestuur wordt uitgenodigd om agendapunten van het bevoegd gezag toe te lichten, vragen te beantwoorden en de GMR te informeren over actuele zaken. De GMR komt 8 à 9 keer per schooljaar bijeen.De doelstellingen van de GMR zijn als volgt:

  • Het kritisch beoordelen van het bovenschoolse beleid van Allente en actief meedenken over de te volgen koers.
  • Het versterken van de communicatie met de achterban (de medezeggenschapsraden) door middel van het verstrekken van informatie via e-mail en het organiseren van gezamenlijke cursussen en presentaties.

De GMR bestaat uit een voorzitter, secretaris en ambtelijk secretaris. Zij zijn verantwoordelijk voor het goed functioneren van de GMR.U kunt contact opnemen met de GMR via gmr@allente.nl voor vragen met betrekking tot medezeggenschap.

 

Personeelsgeleding:
Anneke van den Burg
Hennie Dahchi
Lianne Borst
Marije Keizer
Martin Prins
Bart Tangelder
Ard Ligthart

Oudergeleding
Anne-Marie Alkemade (voorzitter)
Lawrence Bosschaart
Joost Kranenburg
Madelon Swager